Jaunatnes Sporta fonds

JSFApstiprināts
LSIIDP valdes sēdē
 05.02.2013.
Grozīts ar LSIIDP valdes lēmumu 05.12.2013  

„Jaunatnes sporta fonda”
NOLIKUMS
 1. NOSAUKUMS
  1. Biedrības LSIIDP “JAUNATNES SPORTA FONDS” (turpmāk tekstā – Fonds).
 2. FONDA DARBĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN TIESĪBAS
  Fonds ir dibināts ar mērķi piesaistīt līdzekļus valsts jaunatnes sporta attīstībai, jaunatnes sporta popularizēšanai, sporta veidu attīstības sekmēšanai. Fonds piesaista ziedojumus, dāvinājumus, budžeta līdzekļus un savus līdzekļus. Fonda uzdevums ir sniegt atbalstu:
  • Latvijas jaunatnes sportistiem, treneriem:
   • dalībai pasaules un Eiropas mēroga sacensībās;
   • atbalstam treniņu procesā, sportistu dalībai sporta nometnēs;
   • augstvērtīga sporta inventāra iegādei;
  • Jaunatnes sporta treneru, sporta skolu, klubu administrācijas darbinieku, sporta darba organizatoru tālākizglītībai un citām svarīgām sporta jomām.
 3. FONDA DARBĪBAS TERMIŅŠ
  1. Fonds ir dibināts uz nenoteiktu laiku.
 4. FONDA ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
  • Fonds ir LSIIDP struktūrvienība.
  • Fonda lēmējvara ir LSIIDP valde.
  • LSIIDP valdes sēde ir augstākā Fonda lēmējinstitūcija.
 5. KRITĒRIJI FONDA LĪDZEKĻU SAŅEMŠANAI
  • Pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt Latvijas sporta skolas, sporta klubi – LSFP atzīto sporta veidu federāciju pārstāvji. Sporta skolu sportisti nedrīkst pretendēt no sporta kluba.
  • Pieteikumus Fonda līdzekļu saņemšanai valde izskata noteiktā termiņā pēc saņemtā pieteikuma.
  • Fonds piešķir līdzekļus atzīto sporta veidu federāciju sportistiem – valsts jaunatnes, junioru, pieaugušo izlašu dalībniekiem vai kandidātiem.
  • Fonds piešķir līdzekļus tikai vienā no trim kategorijām: sportista un trenera dalībai sacensībās, sporta nometnēs vai sporta inventāra iegādei.
  • Fonda ziedojumam var pieteikt sportistus no16 – 23 gadu vecuma. Agrās specializācijas sporta veidos no 14 gadu vecuma.
  • Fonda ziedojuma saņemšanai, sportistam ir jāizpilda sekojoši kvalifikācijas noteikumi:
   • Sportistam ir jābūt iepriekšējās sezonas Latvijas čempionātu (jauniešu, junioru, pieaugušo) 1.-3. vietas ieguvējam.
   • Sportistam ir vēlama iepriekšēja pieredze starptautiskās sacensībās.
  • Piesakoties finansējumam obligāti ir jāaizpilda veidlapa „Pieteikums finansējuma saņemšanai no "Jaunatnes sporta fonda"” un tāme, kas ir šī nolikuma pielikumi.
  • Pieteikumus var akceptēt tikai LSIIDP valde.
  • Sportista kvalifikācija nosaka piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.
  • Fonds piešķir līdzfinansējumu līdz75% no kopējās izdevumu summas, bet ne vairāk kā 800 EUR sporta nometnēm vai 600 EUR sporta inventāram, vai 600 EUR sacensībām viena gada laikā tikai vienā pieteikuma kategorijā. Līdzfinansējuma apmēru nosaka LSIIDP valde, izvērtējot Fonda pieejamo finanšu apjomu, sportista sasniegumus un kvalifikāciju un pieteikumu skaitu.
 6. FONDA LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
  • Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no Fonda pieņem LSIIDP valde koleģiāli ar balsu vairākumu.
  • Par līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu paziņo pretendentam rakstiski. Atteikums piešķirt finansējumu Fondam nav jāpamato.
  • Līdzekļu piešķiršanas gadījumā ar pretendentu slēdz līgumu.
  • Pēc finanšu izlietojuma pretendents iesniedz Fondam noteiktas formas atskaiti 1 mēneša laikā pēc pasākuma.
  • Izvērtējot līdzekļu piešķiršanu, tiek ņemti vērā pretendenta iepriekšējie sporta sasniegumi, finansējuma izlietojuma mērķis, plānotais sasniedzamais rezultāts, kā arī paša ieguldījums (līdzfinansējums).
  • Fonda piešķirto līdzfinansējumu drīkst izlietot tikai pieteikumā paredzētiem mērķiem.


pdfNolikums_Jaunatnes_sporta_laureatam_2019.pdf

Pielikums Nr.1 "Labākais sportists", "Labākā komanda"

Pielikums Nr.2 "Paraugs sportā"