SWIM: Rokasgrāmatas izstrāde

Projekta SWIM komanda līdz pat oktobra beigām aktīvi strādāja pie "Projekta SWIM Rokasgrāmatas" izstrādes.

Pamatojoties uz abu sporta pasākumu un visu partneru veikto anketēšanas pētījumu rezultātiem, Rokasgrāmatu veido:
1) attālināto sporta pasākumu būtības, to priekšrocību un to tiešsaistes aplikāciju apraksts, ar kuru palīdzību projekta partneri veidoja digitālos segmentus;
2) priekšlikums PIA lēmumu pieņēmējiem (t.i., ministrijām, pašvaldībām) papildināt sporta PIA mācību programmu ar attālinātām sporta sacensībām, kas kalpotu kā Kontroles normatīvi sporta PIA mācību programmā, saskaņā ar kurām sportisti var kvalificēties nākamajām treniņu apmācības grupām vai sport mācību stundām.

Projekta kokmanda cer, ka šis priekšlikums varētu kalpot par pamatu turpmākiem pētījumiem un padziļinātai analīzei par to, kuras tiešsaistes lietojumprogrammas, kas jau ir pieejamas digitālajā pasaulē, ir piemērotas izmantošanai sporta PIA, lai veicinātu jauno sportistu profesionālās sporta prasmes. Rokasgrāmata varētu arī iedvesmot PIA lēmumu pieņēmējus pieņemt lēmumu par specializētu tiešsaistes rīku izstrādi dažādiem sporta veidiem, tostarp komandu sporta veidiem – futbolam, volejbolam utt.

Rokasgrāmatas metodoloģija
  1. Pētījuma apraksta atbilstība – metodoloģija, kas izskaidro un apraksta pašreizējo situāciju ar jaunajiem sportistiem sportā un sporta profesionālajā izglītībā.
  2. Metodoloģiskie pieņēmumi:
  3. Pētījums ar 158 respondenti par sporta pamešanas līmeni pandēmijas gados, iemesliem un treneru un sportistu piedāvātajiem risinājumiem.
  4. Sporta sacensību loma jauno sportistu izpratnē. Pamatojoties uz anketu atvērto jautājumu atbilžu kopsavilkumu, kurā uzsvērta sporta sacensību nozīme.
  5. Tiešsaistes, digitālās sporta sacensību iespējas profesionālās izglītības sportistiem, kas veicina augsta līmeņa sportu.
  6. Tiešsaistes, digitālās sporta sacensību iespējas citiem PIA audzēkņiem un vispārējās izglītības audzēkņiem, kuri īsteno sporta nodarbības.
  7. Secinājumi un ieteikumi piedāvātās metodikas izmantošanai, kas iekļaujami sporta profesionālās izglītības mācību programmā.
🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.